نحوه خرید این محصول:
براي خريد پس از کليک روي دکمه زير و تکميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل کار تحويل بگيريد، سپس وجه کالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دکمه زير کليک کنيد.
قیمت : 300,000 ریال

تاثیر سن بر ادراک کیفیت رابطه و عملکرد کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc, docx
تعداد صفحات: 171
حجم فایل: 407
قیمت: : 30000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
تحقیق حاضر با عنوان «تاثیر سن بر ادراک کیفیت رابطه و عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش استان ایلام» انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی- تحلیلی است. که به این منظور سه فرضیه‌ی اصلی تدوین شد که رابطه سن کارکنان را به عنوان متغیر مستقل با ادراک کیفیت روابط و عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته، فرضیه‌ها را شکل داده بودند که به منظور آزمون فرضیه‌ها، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. پرسشنامه شامل دو قسمت كه قسمت اول مربوط به کیفیت روابط بوده و قسمت دوم مربوط به عملکرد مي‌باشد. برای هر بخش پرسشنامه استاندارد استفاده شده. و با استفاده از نرم افزار  ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها محاسبه و مقدار آن برابر 0/834 بدست آمد که نشان دهنده ی تایید Spss پایایی می باشد. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق کارکنان اداره مزبور بوده که به تعداد 190 نفر مي‌باشند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 127 نفر مي‌باشد. پرسشنامه‌های استاندارد شامل 27 سؤال بود که به تعداد 130 عدد توزیع و تعداد 127 پرسشنامه جمع‌آوری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که هر چه سن کارمندان بالاتر باشد درک آنها از همکاری با همدیگر، احترام متقابل ، خودمختاری در کارها و تعامل با یکدیگر بیشتر می شود که نتیجه آن یعنی بین سن و ادراک کیفیت رابطه مستقیم معنا داری وجود دارد و بین کیفیت بالاتر رابطه و عملکرد کارکنان هم رابطه مستقیم معنا داری وجود دارد و در نهایت نتایج نشان داد که عوامل رابطه (احترام، همکاری، خود مختاری و تعامل) رابطه بین سن و عملکرد را تعدیل نمی کنند.
واژه‌های کلیدی: سن کارمندان، ادراک در کار، کیفیت روابط، عملکرد کارمندان، ارتباطات در سازمان

فهرست مطالب:
چکیده فارسی
چکیده انگلیسی
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه    
1-2بیان مسئله    
1-3 ضرورت انجام تحقیق    
1-4 اهداف تحقیق    
1-4-1هدف اصلی تحقیق    
1-4-2 اهداف فرعی تحقيق    
1-5 فرضیه های تحقیق    
1-6 مدل مفهومی تحقیق    
1-7 تعاریف واژگان    
1-7-1 تعاريف مفهومي     
1-7-2 تعاريف عملياتي    
فصل دوم: مروري برادبيات تحقيق
2-1 مقدمه    
2-2 مفهوم عملکرد    
2-2-1 معیارهای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی     
2-2-2 شاخصهای عمده ارزیابی عملکرد    
2-2-3 نتیجه گیری    
2-2-4 کارآیی و اثر بخشی    
2-2-5 تعریف کارآیی    
2-2-6 تعریف اثر بخشی    
2-2-7 مقایسه کارآیی و اثر بخشی    
2-3 روابط انسانی و رفتار سازمانی    
2-3-1مکتب روابط انسانی    36
2-3-2 تاریخچه رفتار و روابط در سازمان    
2-3-3 اهمیت روابط انسانی    
2-3-4 هدفهای روابط انسانی     
2-3-4-1شناخت خصوصیات فردی    
2-3-4-2 شناخت کنش ها و واکنش ها    
2-3-4-3 شناخت ریشه تفاوت ها    
2-3-4-4 پیدا کردن راه های جلب همکاری    
2-3-4-5 پیدا کردن راه های عملی تشویق و تنبیه    
2-3-4-6 به وجود آوردن محیط مناسب    
2-3-4-7 تقویت روحیه کسب رضایتمندی افراد    
2-3-4-8  ارضاء و برآوردن نیازهای منطقی    
2-3-4-9 برقراری روابط عمومی مناسب    
2-3-4-10 مطالعه ، بررسی و یافتن شیوه های مدیریت و رهبری مناسب در سازمان    
2-3-5 چرخه حیاتی یک رابطه    
2-3-6 عوامل موثر در روابط انسانی    
2-3-7 انواع روابط انسانی    
2-3-8 روابط انسانی در منابع اسلامی    
2-3-9 روابط انسانی مطلوب در آموزش و پرورش    
2-4 ارتباطات سازمانی    
2-4-1 مفهوم ارتباطات    
2-4-1-1 فرایند ارتباطات    
2-4-1-2 نمادهای کلامی ، گفتاری     
2-4-1-3 درک     
2-4-1-4 تعامل ، روابط     
2-4-1-5 کاهش عدم اطمینان     
2-4-1-6 انتقال     
2-4-1-7 نمادهای غیر کلامی     
2-4-2 اهداف ارتباطات     
2-4-2-1 کنترل     
2-4-2-2 آموزش     
2-4-2-3 انگیزش     
2-4-2-4 تبادل اطلاعات     
2-4-2-5 ارتباطات نیازهای اجتماعی     
2-4-2-6 بازخور و ارزشیابی     
2-4-3 موانع ارتباطات میان افراد     
2-4-4 شیوه های ارتباط     
2-5 بررسی موضوع درک در ارتباطات سازمانی     
2-5-1 فرایندهای ادراک سازمانی     
2-5-1-1 انتخاب     
2-5-1-2 سازماندهی     
2-5-1-3 تفسیر     
2-5-2 عوامل موثر بر سازماندهی و تفسیر     
2-5-3 درک گزینشی     
2-5-4 ادراک اجتماعی     
2-5-5 درک فرا آگاهی     
2-5-6 نقش درک در ارتباط     
2-6 بررسی موضوع سن در سازمان     
2-6-1 بررسی رابطه سن و تعهد سازمانی     
2-6-2 نقش ویژگیهای شخصیتی بر رضایت شغلی افراد     
2-6-3 تاثیر سن در ادراک روابط و عملکرد سازمان     
2-7 پیشینه تحقیق     
2-7-1 پیشینه تحقیق در ایران     
2-7-2 پیشینه تحقیق در دنیا     
2-8 آشنایی با سازمان آموزش و پرورش و اهداف آن     
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه    
3-2 روش تحقیق    
3-3 جامعه آماري    
3-4 روش نمونه گیری    
3-5 حجم نمونه    
3-6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات    
3-7 روایی و پایایی پرسشنامه    
3-7-1 روایی     
3-7-2 پایایی     
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     
3-8-1آمار توصیفی    
3-8-2 آماراستنباطی    
3-9 نرم افزارهای مورد استفاده    
3-10ضریب همبستگی پیرسون    
3-11 فرمول نمونه گیری کوکران     
فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
4-1 مقدمه    
4-2 آمارتوصيفي    
4-2-1 توصيف شاخص هاي جمعيتي    
4-2-2  توصيف متغيرهاي تحقيق    
4-2-2-1 کیفیت روابط     
4-2-2-2 عملکرد     
4-3 آمار استنباطی     
4-3-1 فرضیه اول     
4-3-1-1 عوامل موثر سن بالاتر، که بر ادراکات بهتر کیفیت رابطه تاثیر دارد     
4-3-2 فرضیه دوم     
4-3-2-1 عوامل موثر کیفت بالاتر رابطه ، بر عملکرد کارکنان بطور مثبت تاثیر دارد     
4-3-3 فرضیه سوم    
4-3-3-1 عوامل رابطه، رابطه بین سن و عملکرد را تعدیل می کند     
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات
5-1 مقدمه    
5-2 بيان نتايج    
5-2-1 نتيجه فرضيه اول    
5-2-2 نتيجه فرضيه دوم    
5-2-3 نتيجه فرضيه سوم     
5-3 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش     
5-4 محدوديت ها و موانع پژوهش    
5-5 توصيه به پژوهشگران    
منابع و ماخذ
الف: منابع فارسي    
ب: فهرست منابع اینترنتی     
ج: منابع انگليسي    
پيوست ها
پرسشنامه
تجزیه و تحلیل آماری
فهرست جداول
فهرست نمودار ها

فهرست شکل ها

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


نحوه خرید این محصول:
براي خريد پس از کليک روي دکمه زير و تکميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل کار تحويل بگيريد، سپس وجه کالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دکمه زير کليک کنيد.
قیمت : 300,000 ریال

icon برچسب ها: تاثیر سن بر ادراک کیفیت رابطه و عملکرد کارکنان , تاثیر سن بر ادراک کیفیت رابطه و عملکرد کارکنان , دانلود تحقیق تاثیر سن بر ادراک کیفیت رابطه و عملکرد کارکنان , دانلود مقاله تاثیر سن بر ادراک کیفیت رابطه و عملکرد کارکنان

نظرات کاربران:
تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

» محصولات مرتبط

مقاله بررسی مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها

	مقاله بررسی مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها

عنوان کامل: بررسی مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها دسته: حسابداری-مدیریت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات مقاله : 17


قیمت : 58,000 ریال

تحقیق بررسی آثار مهاجرت به تهران

تحقیق بررسی آثار مهاجرت به تهران

عنوان کامل: آثار مهاجرت به تهران دسته: روانشناسی -اجتماعی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 273 جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید


قیمت : 980,000 ریال

مقاله برسی کودک آزاری

مقاله برسی کودک آزاری

دسته: تحقیقات اجتماعی عنوان کامل: کودک آزاری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید


قیمت : 79,000 ریال

تحقیق بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادي

تحقیق بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادي

عنوان کامل: بررسی نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادي دسته: اقتصاد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات تحقیق : 32 جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 58,000 ریال

تحقیق اختلالات شخصیتی (اختلال وسواسی جبری)

تحقیق اختلالات شخصیتی (اختلال وسواسی جبری)

كار عملی جهت اخذ نمره عملی در درس اقدام پژوهی عنوان کامل: اختلالات شخصيتی (اختلال وسواسی جبری) دسته: روانشناسی و اجتماعی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 19 جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید. همراه با پرسشنامه احوال شخصی وود ورث (76


قیمت : 75,000 ریال

مقاله آموزشی فرآیند زایمان طبیعی

 مقاله آموزشی فرآیند زایمان طبیعی

فرمت فایل: doc حجم فایل: 464 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 فرآیند زایمان فرایند زایمان معمولاً به سه مرحله تقسیم می شود مرحله ی اوّل از زمان شروع دردهای زایمانی تا بازشدن كامل دهانه ی رحم می باشد مرحله ی دوم لز باز شدن كامل دهانه ی رحم تا خروج نوزاد م


قیمت : 250,000 ریال

مقاله آموزشی تحقیقی پیرامون بیماری های شایع كودكان

مقاله آموزشی تحقیقی پیرامون بیماری های شایع كودكان

فرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 هنگامی كه كود كی بیمار می شود همه عشق وفداكاری پدری ومادری به جوش می آید ومی كوشند سلامتی را به دختر یا پسری كه هیچ علاقه ای را در مورد وی نمی توان زیادی شمرد برگرداند شاید نخستین اندیشه این با


قیمت : 100,000 ریال

تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش

تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش دسته: مدیریت - روانشناسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 37 جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 58,000 ریال

اصول پرورش گیاهان دارویی

اصول پرورش گیاهان دارویی

قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون از حافظه تاريخ باشد و اين گياهان در طول تاريخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس پوشيده نيست. گياهان دارويي يكي از منابع غني كشور بوده كه امكان صادرات آن نيز وجود دارد .


قیمت : 35,000 ریال

تحقیق بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

تحقیق بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی دسته: احکام و معارف فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 126 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 98,000 ریال

تحقیق علل فرار نوجوانان از خانه

تحقیق علل فرار نوجوانان از خانه

عنوان کامل: علل فرار نوجوانان از خانه دسته: علوم تحقیقات - روانشناسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 68 جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 68,000 ریال

تحقیق سئو و عوامل ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجو

تحقیق سئو و عوامل ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجو

عنوان کامل: سئو و عوامل ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجو دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 44 همراه با یک فایل پاورپوینت 30 صفحه ای جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 58,000 ریال

بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

طرح تحقيق مقدمه بيان مسئله اهداف تحقيق اهميت موضوع تحقيق فرضيه هاي تحقيق تعريف واژه ها واصطلاحات موانع ومحدوديت هاي تحقيق


قیمت : 89,000 ریال

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق (نيشابور)

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق (نيشابور)

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق (نيشابور) فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


قیمت : 70,000 ریال

تحقیق بررسی مسئله حجاب

تحقیق بررسی مسئله حجاب

عنوان کامل: بررسی مسئله حجاب دسته: احکام و معارف فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 89 جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 85,000 ریال

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نیرو

 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نیرو

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نیرو محرکه فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


قیمت : 165,000 ریال

تحقیق بررسي عملكرد مديران

تحقیق بررسي عملكرد مديران

تحقیق بررسي عملكرد مديران (تحصيلكرده و غير تحصيلكرده) فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


قیمت : 98,000 ریال

تحقیق بررسی روش و تأثیر آموزشی ناشنوایان در پیشرفت تحصیلی انها

تحقیق بررسی روش و تأثیر آموزشی ناشنوایان در پیشرفت تحصیلی انها

تحقیق بررسی روش و تأثیر آموزشی ناشنوایان در پیشرفت تحصیلی انها فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


قیمت : 98,000 ریال

كلكسيون كامل از اسكناس هاي كشورهاي خارجي

كلكسيون كامل از اسكناس هاي كشورهاي خارجي

كلكسيون كامل از اسكناس هاي كشورهاي خارجي، اين فايل شامل 116 عدد از اسكناس هاي كشورهاي خارجي بوده كه به صورت آرشيو درآورده شده و خدمت شما دوستان قرار مي گيرد. هر اسکناس شامل تصاویر پشت و رو به همراه توضیحات کامل (مبلغ، واحد پول، سال چاپ در هر کشور) میباشد.


قیمت : 100,000 ریال

بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان

بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان

موضوع : بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سيستان و بلوچستان فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) بدون احتساب فهرست و صفحات اول جمعاً 60 صفحه


قیمت : 90,000 ریال

تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

عنوان کامل: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000 دسته: حقوق - اقتصاد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 68,000 ریال

تحقیق بررسی آدم ربایی از نظر حقوقی

تحقیق بررسی آدم ربایی از نظر حقوقی

عنوان کامل: آدم ربایی از منظر حقوقی دسته: حقوق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 27 جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 58,000 ریال

تحقیق بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان

تحقیق بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان

موضوع : بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


قیمت : 49,000 ریال

یک مطالعه اکتشافی در مورد تاثیر سکوت سازمانی در سازمان­های سلسله

یک مطالعه اکتشافی در مورد تاثیر سکوت سازمانی در سازمان­های سلسله

موضوع : یک مطالعه اکتشافی در مورد تاثیر سکوت سازمانی در سازمان­های سلسله مراتبی: مورد پلیس ملی ترکیه فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


قیمت : 50,000 ریال

تحقیق علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد

تحقیق علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد

علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان شهر ارومیه به اعتیاد فرمت فایل دانلودی:.docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 50 حجم فایل:122 کیلوبایت


قیمت : 150,000 ریال

تاثیر پرخاشگری بر سلامت روانی کودکان و نوجوانان

تاثیر پرخاشگری بر سلامت روانی کودکان و نوجوانان

فرمت فایل دانلودی:.docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 35 حجم فایل:82 کیلوبایت


قیمت : 100,000 ریال

بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دختران

 بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دختران

فرمت فایل دانلودی:.docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 31 حجم فایل:71 کیلوبایت


قیمت : 150,000 ریال

مقاله آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

مقاله آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

موضوع : مقاله آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


قیمت : 63,000 ریال

بررسي رابطه بين جريان نقد و بدهي

بررسي رابطه بين جريان نقد و بدهي

موضوع : بررسي رابطه بين جريان نقد و بدهي فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


قیمت : 98,000 ریال

تحقیق مقایسه شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی

تحقیق مقایسه شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی

تحقیق مقایسه شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی ( در بین دانشجویان دختر و پسر) فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )


قیمت : 68,000 ریال

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

موضوع : نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه فرمت فایل: word (قابل ویرایش)


قیمت : 125,000 ریال

مقاله تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد

مقاله تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد

موضوع : مقاله تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد فرمت فایل: word (قابل ویرایش)


قیمت : 58,000 ریال

مقاله سهام (بورس)

مقاله سهام (بورس)

موضوع : مقاله سهام (بورس) فرمت فایل: word (قابل ویرایش)


قیمت : 48,000 ریال

مقاله جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي

مقاله جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي

موضوع : مقاله جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي فرمت فایل: word (قابل ویرایش)


قیمت : 65,000 ریال

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

موضوع : نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه فرمت فایل: word (قابل ویرایش)


قیمت : 125,000 ریال

تحقیق بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاري دانش آموزان

تحقیق بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاري دانش آموزان

عنوان کامل: رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاري دانش آموزان دسته: روانشناسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 93 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید + همراه با پرسشنامه اختلالات رفتاري(فرم ارزشيابي رفتار دانش آموزان)


قیمت : 58,000 ریال

بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان

بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان

موضوع : بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراک کوره فرمت فایل: word (قابل ویرایش)


قیمت : 58,000 ریال

تحقیق استيفاء در قانون مدني

تحقیق استيفاء در قانون مدني

موضوع : تحقیق استيفاء در قانون مدني فرمت فایل: word (قابل ویرایش)


قیمت : 98,000 ریال

تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

موضوع : تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان فرمت فایل: word (قابل ویرایش)


قیمت : 68,000 ریال

بررسی مبانی فقهی ضمان خسارات زائد بر دیه

بررسی مبانی فقهی ضمان خسارات زائد بر دیه

فرمت فایل: doc حجم فایل: 155 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 علم فقه با اتکای به منابع تعریف شده‌اش، بیان تفصیلی احکام عملی و قواعد و مقررات حقوقی را به عنوان یکی از بخش‌های اصلی دین اسلام،


قیمت : 200,000 ریال

تحقیق تأثیر استرس بر افت تحصیلی

تحقیق تأثیر استرس بر افت تحصیلی

فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 40 قیمت: : 12000 تومان


قیمت : 120,000 ریال

تحقیق بررسی تأثیر رضایت مشتریان بانک از عملکرد کارکنان

تحقیق بررسی تأثیر رضایت مشتریان بانک از عملکرد کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 62 قیمت: : 13000 تومان


قیمت : 130,000 ریال

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پس

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پس

عنوان كامل : بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر تعداد صفحات : 100


قیمت : 95,000 ریال

تحقیق سازمان بنادر و دریانوردی

تحقیق سازمان بنادر و دریانوردی

فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 59 حجم فایل: 226 قیمت: : 17000 تومان


قیمت : 170,000 ریال

مقایسه شیوه های مقابله با استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفی

مقایسه شیوه های مقابله با استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفی

فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 94 حجم فایل: 304 قیمت: : 7000 تومان


قیمت : 70,000 ریال

تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 223 حجم فایل: 1075 قیمت: : 30000 تومان


قیمت : 300,000 ریال

درخــــانــه خـــریـــد کنیـــد/ درخــــانــه تحــویــل بگیـــریـــد/ درخــــانــه پـــرداخـــت کنیـــد/ | RSS | Sitemap
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک