نحوه خرید این محصول:
براي خريد پس از کليک روي دکمه زير با استفاده از کارت بانکی و رمز دوم مبلغ را پرداخت کرده و سپس فایل را دانلود نمایید.
قیمت : 300,000 ریال

تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 223
حجم فایل: 1075
قیمت: : 30000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
در زمان معاصر که بد گمانی و سوء ظن بر روحیه ی بیشتر مدیران و کارکنان حاکم است، متأسفانه، تعداد کمی از سازمانها می توانند به کیفیت مطلوب تیمی، همکاری و اعتماد در فرهنگ هایشان ببالند. مدیران برای ساختن و تقویت اعتماد بین دو یا چند بخش، باید بدانند که چگونه افراد  اعتماد افراد دیگر، گروه یا سازمان را تجربه و درک می کنند. این تحقیق پیرامون بررسی رابطه اعتماد فردی و تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان تحقیقات آموزش و ترویج استان همدان صورت گرفته است. بر این اساس یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. از بعد میدانی، جمع¬آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به منظور  اعتماد به ابزار سنجش ، روایی محتوایی پرسشنامه ها و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ (به ترتیب اعتماد فردی و تیمی و تعهد، 0/72=α و عملکرد0/90=α) مورد تأیید قرار گرفت. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری 205 نفر می باشند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های رگرسیون لجستیک ، دو جمله¬ای، کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که در این تحقیق بین اعتماد تیمی و فردی و تعهد بر عملکرد کارکنان  تحقیقات آموزش و ترویج استان همدان رابطه مثبت وجود ندارد.
کلید واژه‎ها: اعتماد فرد، اعتماد تیمی، تعهد کار کنان، عملکرد کارکنان

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    
1-2 بیان مساله   
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق   
1-4 اهداف تحقیق   
1-4-1 هدف اصلی تحقیق   
1-4-2 اهداف فرعی تحقیق   
1-5 پرسشهای تحقیق   
1-5-1 پرسش اصلی تحقیق   
1-5-2 پرسشهای فرعی تحقیق   
1-6 متغییرها   
1-7 فرضیه های تحقیق   
1-7-1 فرضیه های اصلی   
1-7-2 فرضه های فرعی   
1-8 تعاریف و مفاهیم   
1-8-1 تعاریف و مفاهیم و واژه های عملیاتی   
1-8-2 تعاریف مفهومی و عملیاتی اعتماد    
1-8-3 تعاریف مفهومی و عملیاتی تیم     
1-8-4 تعاریف مفهومی و عملیاتی تعهد    
1-8-5 تعاریف مفهومی و عملیاتی گروه    
1-8-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی عملکرد    
1-9 مدل تحقیق    
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    
2-2- بخش اول: اعتماد    
2-2-1 تعاریف اعتماد    
2-2-2- اعتماد از دیدگاه فلسفه    
2-2-3 اعتماد از دیدگاه تکاملی    
2-2-4 اعتماد از دیدگاه روان شناسی اجتماعی    
2-2-5 مدلهای اعتماد    
2-2-6 افسانه های اعتماد      
2-2-7 کارکرد اعتماد    
2-2-8 اعتماد کارکرد دو عامل است : شخصیت و صلاحیت    
2-2-9 پنج موج اعتماد    
2-2-9-1  اعتماد به خود    
2-2-9-2 شرافت چیست؟    
2-2-9-3 نیت    
2-2-9-4 توانمندی ها    
2-2-9-5 نتایج    
2-2-10 اعتماد در رابطه    
2-2-10-1 صاف و پوست کنده حرف زدن    
2-2-10-2 نشان دادن احترام    
2-2-10-3 خلق شفافیت    
2-2-10-4 جبران اشتباهات    
2-2-10-5 نشان دادن وفاداری    
2-2-10-6 بهتر شدن    
2-2-10-7  مواجهه با واقعیت    
2-2-10-8 توضیح انتظارات     
2-2-10-9  جواب گویی در مقابل اعمال خود    
2-2-10-10 اول گوش کن    
2-2-10-11 پای بندی به تعهد    
2-2-10-12 تقدیم اعتماد    
2-2-11 ابعاد اعتماد    
2-2-11-1 صداقت    
2-2-11-2 شایستگی    
2-2-11-3 ثبات     
2-2-11-4 وفاداری     
2-2-11-5 رک و راست بودن    
2-2-12 انواع اعتماد در سازمان    
2-2-12-1 اعتماد مبتنی بر بازدارندگی    
2-2-12-2 اعتماد مبتنی بر آگاهی    
2-2-12-3 اعتماد مبتنی بر شناسایی    
2-2-13 مدل و چارچوب تئوریکی بحث اعتماد    
2-2-13-1 مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز     
2-2-13-2 جنبه های شخصی اعتماد    
2-2-14 جنبه های مدیریتی اعتماد    
2-2-15 ترکیب جنبه های شخصی و مدیریتی در اعتماد    
2-2-15 مدل مبتنی بر ارزش ها ، نگرش ها و حالات    
2-2-16 ارزش ها و نقش آنها در اعتماد    
2-2-16-1 تعریف ارزش    
2-2-16-2 سیستم ارزش    
2-2-16-3 چگونگی تاثیر ارزش‎ها بر اعتماد     
2-2-17 نگرش ها    
2-2-17-1 تعریف نگرش    
2-2-17-2 ارتباط نگرش و اعتماد در زمینة سازمانی    
2-2-18 حالات و احساسات    
2-2-18-1 توصیف حالات و احساسات    
2-2-18-2 دلایل اصلی نقش حالات و احساسات در تجربة اعتماد    
2-2-18-3 عام و خاص یودن حالات و احساسات    
2-2-19 ارتباط ارزش‎ها، نگرش‎ها و حالات    
2-2-20 اعتماد سازی    
2-2-20-1 فرهنگ‎سازی    
2-2-20-2 رهبری    
2-2-20-3 ایجاد ارتباطات    
2-2-21 شیوه‎های اعتماد سازی    
بخش دوم: اعتماد تیمی
2-3 تیم چیست ؟    
2-3-1 تعاریف و مفاهیم تیم    
2-3-2 عوامل حیاتی در موفقیت تیم    
2-3-3 مراحل شکل گیری تیم های کاری    
2-3-3-1  شکل گیری    
2-3-3-2 طوفان زایی    
2-3-3-3 هنجار سازی    
2-3-3-4 عمل انجام پذیری    
2-3-3-5  مشخصات تیم های مؤثر    
بخش سوم: تعهد
2-4 تعاریف و مفاهیم تعهد    
2-4-1 انواع تعهد    
2-4-2 انواع تعهد سازمانی    
2-4-3 ابعاد تعهد    
2-4-4  اجزاء تعهد    
2-4-5 مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    
2-4-6 مطالعه مودی و همکاران    
2-4-7 مطالعه کری و همکاران    
2-4-8 مطالعات آلن و می یر    
2-4-9 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی    
2-4-9-1 دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی    
2-4-10 دیدگاه بکر و بیلینگس    
2-4-11 الگوی تک بعدی تعهد سازمانی    
2-4-12 الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی    
2-4-12-1 مدل اریلی و چتمن     
2-4-12-2 مدل آنجل و پری    
2-4-12-3  مدل سه بخشی می یر و آلن    
2-4-12-4  مدل مایر و شورمن    
2-4-12-5  مدل پنلی و گولد    
2-4-12-6 سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی    
بخش چهارم : عملکرد
2-5 عملکرد شغلی    
2-5-1 مفهوم عملکرد    
2-5-2 عملکرد و بهره وری    
2-5-3 ابعاد عملکرد شغلی    
2-5-4 عوامل کلیدی در عملکرد شغلی    
2-5-5 رابطه میان عملکرد، پاداش و رضایت   
2-5-6 هدف و عملکرد    
2-5-7 اثرات عملکرد و تبعات آن   
2-5-8 مدیریت عملکرد   
2-5-9 اندازه گیری عملکرد     
2-5-10 هدف ارزیابی عملکرد    
2-5-11 مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد    
2-5-12 منابع مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد شغلی    
2-5-12-1 اطلاعات عینی مربوط به تولید    
2-5-12-2 اطلاعات مربوط به سوابق کارکنان    
2-5-13 نظریه های ارزشیابی عملکرد    
2-5-13-1 دسته اول : نظریه ارزشیابی مستقیم عملکرد    
2-5-13-2 دسته دوم : ارزشیابی مشخصات فردی    
2-5-13-3- دسته سوم : ارزیابی فرایند یا نحوه انجام کار    
2-5-14 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند ؟    
2-5-14-1 بازخورد 360 درجه ای    
2-5-15 فنون و روش های ارزیابی    
2-5-15-1 روش مقیاسی    
2-5-15-2 روش درجه بندی    
2-5-15-3 روش توزیع اجباری    
2-5-15-4 روش انتخاب اجباری    
2-5-15-5 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف    
2-5-15-6 روش رویدادهای سرنوشت ساز    
2-5-15-7 ممیزی (ارزشیابی) مدیریت      
2-5-16 خطاها و مسائل بالقوه ارزشیابی عملکرد    
2-5-16-1 خطای زمان رویداد     
2-5-16-2 شاخص منحصر به فرد    
2-5-16-3 خطای گرایش مرکزی    
2-5-16-4 خطای مربوط به آسان گیری یا سخت گیری    
2-5-16-5 خطای هاله ای    
2-5-16-6 تعصبات شخص ارزیاب    
2-5-16-7 خطای شبیه سازی    
2-5-16-8 خطای مقابله     
2-5-17 کارکنان در چه فواصل زمانی باید ارزشیابی شوند؟    
2-5-18 آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزیابی عملکرد شغلی    
2-5-19 تاریخچه سازمان تحقیقات آموزش وترویج    
2-5-20 شرح وظايف و اهداف  سازمان    
2-5-21 سابقه تحقیق    
2-6 بخش پنجم : پیشینه تحقیق    
2-6-1 پیشینه تحقیق در ایران    
2-6-3 مدل مفهومی تحقیق    
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه   
3-2 روش تحقيق   
3-3 جامعه آماري   
3-4 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه    
3-5 ابزار گردآوري اطلاعات    
3-6 پايايي و روايي ابزار اندازه گيري    
3-7 روش آماري مورد استفاده    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه    
4-2 آمار توصیفی    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه    
5-2 تفسیر نتایج    
5-2-1 نتایج مربوط به مشخصات پاسخگویان    
5-2-2 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق    
5-2-3 یافته های جانبی تحقیق    
5-2-4 نتیجه گیری    
3-5 پیشنهادها    
5-3-1 پیشنهادها به سازمان    
5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    
5-4 محدودیت های تحقیق    
فهرست منابع و مآخذ    
پیوست ها
چکیده لاتین
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
فهرست شکل‌ها


دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


نحوه خرید این محصول:
براي خريد پس از کليک روي دکمه زير با استفاده از کارت بانکی و رمز دوم مبلغ را پرداخت کرده و سپس فایل را دانلود نمایید.
قیمت : 300,000 ریال

icon برچسب ها: تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان , تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان , دانلود تحقیق تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان , مقاله تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

نظرات کاربران:
تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

» محصولات مرتبط

مقاله بررسی مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها

	مقاله بررسی مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها

عنوان کامل: بررسی مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها دسته: حسابداری-مدیریت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات مقاله : 17


قیمت : 58,000 ریال

تحقیق بررسی آثار مهاجرت به تهران

تحقیق بررسی آثار مهاجرت به تهران

عنوان کامل: آثار مهاجرت به تهران دسته: روانشناسی -اجتماعی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 273 جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید


قیمت : 980,000 ریال

مقاله برسی کودک آزاری

مقاله برسی کودک آزاری

دسته: تحقیقات اجتماعی عنوان کامل: کودک آزاری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید


قیمت : 79,000 ریال

تحقیق بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادي

تحقیق بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادي

عنوان کامل: بررسی نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادي دسته: اقتصاد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات تحقیق : 32 جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 58,000 ریال

تحقیق اختلالات شخصیتی (اختلال وسواسی جبری)

تحقیق اختلالات شخصیتی (اختلال وسواسی جبری)

كار عملی جهت اخذ نمره عملی در درس اقدام پژوهی عنوان کامل: اختلالات شخصيتی (اختلال وسواسی جبری) دسته: روانشناسی و اجتماعی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 19 جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید. همراه با پرسشنامه احوال شخصی وود ورث (76


قیمت : 75,000 ریال

مقاله آموزشی فرآیند زایمان طبیعی

 مقاله آموزشی فرآیند زایمان طبیعی

فرمت فایل: doc حجم فایل: 464 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 فرآیند زایمان فرایند زایمان معمولاً به سه مرحله تقسیم می شود مرحله ی اوّل از زمان شروع دردهای زایمانی تا بازشدن كامل دهانه ی رحم می باشد مرحله ی دوم لز باز شدن كامل دهانه ی رحم تا خروج نوزاد م


قیمت : 250,000 ریال

مقاله آموزشی تحقیقی پیرامون بیماری های شایع كودكان

مقاله آموزشی تحقیقی پیرامون بیماری های شایع كودكان

فرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 هنگامی كه كود كی بیمار می شود همه عشق وفداكاری پدری ومادری به جوش می آید ومی كوشند سلامتی را به دختر یا پسری كه هیچ علاقه ای را در مورد وی نمی توان زیادی شمرد برگرداند شاید نخستین اندیشه این با


قیمت : 100,000 ریال

تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش

تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش دسته: مدیریت - روانشناسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 37 جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید


قیمت : 58,000 ریال

اصول پرورش گیاهان دارویی

اصول پرورش گیاهان دارویی

قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون از حافظه تاريخ باشد و اين گياهان در طول تاريخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس پوشيده نيست. گياهان دارويي يكي از منابع غني كشور بوده كه امكان صادرات آن نيز وجود دارد .


قیمت : 35,000 ریال

تحقیق بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

تحقیق بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی دسته: احکام و معارف فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 126 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 98,000 ریال

درخــــانــه خـــریـــد کنیـــد/ درخــــانــه تحــویــل بگیـــریـــد/ درخــــانــه پـــرداخـــت کنیـــد/ | RSS | Sitemap
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک